Adatvédelmi tájékoztató

A Credit Management Korlátolt Felelősségű Társaság

Adatvédelmi tájékoztatója, mely szerzői jogi védelem alatt áll.

Az adatvédelmi tájékoztató kapcsán minden jogot fenntartunk! Másolásához, megoszátáshoz, részben vagy egészben történő felhasználásához nem járulunk hozzá. Jogtalan felhasználás esetén 25.000 Ft/2000 leütés jogdíjat számítunk fel a jogosulatlan felhasználónak.

 1. A tájékoztató célja
Jelen tájékoztató célja, hogy rögzítse aCredit Management Korlátolt Felelősségű Társaság, Székhely: 1135 Budapest, Szent László út 80., Cégjegyzékszám: 01 09 944042, Adószám: 22798738-2-41, Web: www.creditmanagementkft.hu, Email: iroda(kukac)cmkft.hu, Telefonszám: + 06 20 586 3390, a továbbiakban, mint – Adatkezelő által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési politikát, továbbá, hogy az adatkezeléssel kapcsolatban az adatkezeléssel érintettek, az Adatkezelő weboldalának látogatói, megbízói, partnerei, valamint az egyéb érintettek megfelelő tájékoztatást kapjanak a személyes adataik kezelésével kapcsolatban.

A jelen szabályok kialakításakor az Adatkezelő különös tekintettel vette figyelembe


 1. használt fogalmak

Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése;

Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése;

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel rendelkező társaság, aki, vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;

Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;

Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk nem lehetséges;

Adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi;

Érintett: az a természetes személy, akinek az adatkezelés a személyes adatait érinti;

Harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az Adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;

Hozzájárulás: az Érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;

Partner: az Adatkezelő szolgáltatásait szerződés alapján igénybe vevő és/vagy az Adatkezelő szolgáltatásainak teljesítéseit elősegítő (teljesítési segéd) magánszemélyek, jogi személyek, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságok, amelyek felé az Adatkezelő – az érintett hozzájárulását követően – személyes adatot továbbít vagy továbbíthat, vagy amelyek az Adatkezelő számára adattárolási, feldolgozási, kapcsolódó informatikai és egyéb biztonságos adatkezelést elősegítő tevékenységet végeznek vagy végezhetnek; Pl. követelés jogosultja.

Személyes adat: a meghatározott természetes személlyel kapcsolatba hozható adat – különösen a neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az Érintettre vonatkozó következtetés, amely nem minősül közérdekű, vagy közérdekből nyilvános adatnak. Személyes adatnak minősül többek között a név, a lakcím, telefonszám és az e-mail cím;

Tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri.

 1. Adatkezelési alapelvek

Az Adatkezelő által végzett adatkezelés megfelel a GDPR és az Infotv. adatkezelési elveinek, amelyek a következők:

Jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság elve: A személyes adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az Érintett számára átlátható módon kell végezni.

Célhoz kötöttség elve: A személyes adatok gyűjtésének csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból kell történnie, és azokat nem szabad a célokkal össze nem egyeztethető módon kezelni.

Adattakarékosság elve: A személyes adatoknak az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak kell lenniük, és a szükségesre kell korlátozódniuk.

Pontosság elve: A személyes adatoknak pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük; minden észszerű intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul törlésre, vagy helyesbítésre kerüljenek.

Korlátozott tárolhatóság elve: A személyes adatok tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé.

Integritás és bizalmas jelleg elve: A személyes adatok kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve.

Elszámoltathatóság elve: Az Adatkezelő felelős az elveknek való megfelelésért, továbbá képesnek kell lennie e megfelelés igazolására.

Az adatkezelés elvei mellet, közös követelményként azonosítható a megfelelő tájékoztatás követelménye, mivel az Adatkezelőknek bármely adatkezelési jogalap esetén tájékoztatniuk kell az Érintetteket az adatkezelésről.

 1. A kezelt adatok köre, adatkezelés célja, jogalapja és időtartama

Az Érintettnek az Adatkezelő által üzemeltetett www.faktoralas.com weboldalon feltüntetett kapcsolattartási email címen keresztül van lehetősége email útján kapcsolatba lépni az Adatkezelővel.

Adatkezeléssel érintett adatok köre

az Érintett neve és email címe, telefonszáma, illetve további, az Érintett által önkéntesen, az emailben megadott személyes adatok

Adatkezelés célja

az Érintett és az Adatkezelő közötti kapcsolatfelvétel

Adatkezelés jogalapja

az Érintett önkéntes hozzájárulása

Adatkezelés időtartama

az Érintett törlésre irányuló kérelméig

Az Adatkezelő jelen van a Facebook, valamint a LinkedIn közösségi oldalakon. A közösségi oldalak, és az azon keresztül, az Adatkezelővel történő kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás, és egyéb, a közösségi oldal által megengedett művelet önkéntes hozzájáruláson alapul.

A közösségi média felületek üzenőfalán közzétett tartalmakra a Facebook vonatkozásában az Érintett az oldalakon található „like” vagy „tetszik” linkre kattintva, míg a LinkedInen a „connect” linkre kattintva iratkozhat fel.

A közösségi oldalakon való jelenlét és az azzal kapcsolatos adatkezelés célja a weboldalon található tartalmak közösségi oldalon történő megosztása, publikálása, marketingje. A közösségi oldal segítségével az érintett tájékozódhat akár a legújabb meghirdetett munkakörökről.

Az Adatkezelő közösségi oldalain képeket is közzétesz a különböző eseményekről, valamint az Adatkezelő szolgáltatásairól. Adatkezelő a Facebook oldalt összekapcsolhatja más közösségi oldalakkal a facebook.com közösségi portál szabályai szerint, így a facebook oldalon történő közzétételen érteni kell az ilyen kapcsolt közösségi portálokon történő közzétételt is.

Amennyiben nem tömegfelvételről, vagy közéleti szereplésről készült felvételről van szó (Ptk. 2:48.§), Adatkezelő mindig kikéri az érintett írásbeli hozzájárulását a képek közzététele előtt.

Adatkezeléssel érintett adatok köre

az Érintett neve, továbbá az egyéb, önkéntesen magáról megosztott adatok is láthatóak

Adatkezelés célja

kapcsolatfelvétel, tájékoztatás az aktuális információkról, az Adatkezelőt érintő hírekről, eseményekről

Adatkezelés jogalapja

az Érintett önkéntes hozzájárulása

Adatkezelés időtartama

Az Érintett a Facebook vonatkozásában a „dislike” vagy ”nem tetszik”, a LinkedInen pedig a „remove connection” linkre kattintva iratkozhat le az Adatkezelő egyes közösségi média felületeinek a követéséről, vagy az üzenőfal beállításai segítségével törölheti a nem kívánt, üzenő falon megjelenő híreket.

Amennyiben az Adatkezelő és egy partnere között szerződés jön létre, úgy a felek megjelölik a szerződésben a kapcsolattartó azon személyes adatait, amelyek elengedhetetlenek a szerződésben foglaltak teljesítéséhez szükséges kapcsolattartáshoz.

Adatkezeléssel érintett adatok köre

az Érintett neve, telefonszáma, beosztása és email címe

Adatkezelés célja

vállalkozások közötti kapcsolattartás, a szerződésekben foglaltak teljesülése

Adatkezelés jogalapja

az adatkezelés szerződéses kötelezettség teljesítéséhez szükséges

Adatkezelés időtartama

a szerződéses jogviszony megszűnéséig, illetve a vonatkozó jogszabályokban előírtaknak megfelelő ideig.

Az Adatkezelő anonim álláshirdetéseket nem ad fel, továbbá a kérés nélkül érkezett pályázatokat, amennyiben azok további kezelése nem indokolt, haladéktalanul töröli. Amennyiben a pályázó felvételre kerül, az adatkezeléshez hozzájárulást kér a pályázótól.

A sikertelen pályázat esetén az Adatkezelő – esetleges jövőbeli megkeresés céljából – megtartja az önéletrajzot, amennyiben az Érintett ehhez a kifejezett hozzájárulását adja.

Adatkezeléssel érintett adatok köre

Érintett neve, telefonszáma, email címe, lakcíme, beszélt nyelvek, végzettsége, korábbi munkahelyek, valamint az önéletrajzban szereplő, önkéntesen megadott személyes adatok

Adatkezelés célja

az Érintett és az Adatkezelő közötti kapcsolatfelvétel, a munkaviszony létrehozása

Adatkezelés jogalapja

az Érintett önkéntes hozzájárulása

Adatkezelés időtartama

amennyiben azok további kezelése nem indokolt, haladéktalanul töröli

Az Adatkezelő weboldala olyan linkeket is tartalmazhat, amelyek olyan oldalakra mutatnak, amelyeket nem az Adatkezelő üzemeltet, csupán a látogatók tájékoztatását szolgálják. Az Adatkezelőnek nincs semmi befolyása a partner cégek által üzemeltetett weboldalak tartalmára és biztonságára így nem is tartozik felelősséggel azokért.

Az Adatkezelő a következő cookie-kat használja:

 1. Feltétlenül szükséges cookie-k: Az ilyen cookie-k nélkülözhetetlenek a weboldal megfelelő működéséhez. Ezen cookie-k elfogadása nélkül Adatkezelő nem tudja garantálni a weboldal elvártaknak megfelelő működését, sem pedig azt, hogy minden, a felhasználó által keresett információhoz a felhasználó hozzá fog jutni. Ezek a cookie-k nem gyűjtenek be személyes adatokat az érintettől vagy olyan adatokat, amelyek marketing célokra használhatók fel.
 2. Funkcionális cookie-k: Ezek a cookie-k biztosítják a weboldal érintett igényeire szabott következetes megjelenését, és megjegyzik az érintett által választott beállításokat
 3. Célzott cookie-k: A célzott cookie-k biztosítják azt, hogy a weboldalon megjelenő hirdetések igazodjanak az érintett érdeklődési köréhez.

Az Adatkezelő a weboldalba, (vagy annak bármely aloldalába) kódkészletet helyezhet el, amelynek célja az, hogy az adott weboldalt látogató felhasználó számára az Adatkezelő reklámja, hirdetése elérhetővé váljon, miközben a Google webhelyein böngésznek, és/vagy az Adatkezelőre, vagy az Adatkezelő szolgáltatásaival kapcsolatos kifejezésre keresnek a Google rendszerében. A kódkészlet személyes adatokat nem gyűjt, nem tárol, nem továbbít. A kódkészlet használatáról, működéséről a http://support.google.com oldalon található bővebb információ.

A fentiek alapján, az Adatkezelő az analitikai rendszereket nem használja személyes adatok gyűjtésére.

Az Adatkezelő felhívja az Érintettek figyelmét, hogy a legtöbb internetes böngésző automatikusan elfogadja a cookie-kat, a látogatóknak azonban lehetőségük van ezeket kitörölni, vagy automatikusan visszautasítani.

Az Adatkezelő lehetővé teszi az Érintettek számára, hogy a lentiekben megjelölt személyes adataik megadásával az Adatkezelőtől információt kérjenek. Az információkérés önkéntes hozzájáruláson alapul.

Az adatkezeléssel érintett tevékenység és folyamat a következő:

Az Érintett az Adatkezelő által biztosított, számára elérhető úton keresztül vagy módon egyeztethet az Adatkezelővel az Adatkezelő szolgáltatásairól, és/vagy egyéb, kapcsolódó kérdésekről. Az Adatkezelő részére a weboldalon keresztül megadott adatok e-mailben jutnak el.

Az Adatkezelő az érintett kérdését megválaszolja és azt részére – ugyanazon az úton, ahogyan az információkérés érkezett, ha érintett máshogyan nem rendelkezik – eljuttatja. Az Érintett az adatkezelés céljával összhangban, önkéntesen hozzájárul ahhoz, hogy ha az információkérés során elérhetőségét megadta, azon keresztül Adatkezelő vele kapcsolatba lépjen, hogy a kérdést pontosítsa, vagy azt részére megválaszolja.

Adatkezeléssel érintett adatok köre

Az Érintett neve, telefonszáma, email címe

Adatkezelés célja

az Érintett számára megfelelő információ nyújtása, és kapcsolattartás.

Adatkezelés jogalapja

az Érintett önkéntes hozzájárulása

Adatkezelés időtartama

a cél megvalósulásáig

Az Adatkezelő főtevékenységeként megbízási szerződés alapján követeléskezelési tevékenységet lát el. A követelés jogosultja, mint a megbízó javára történő behajtás érdekében az Adatkezelő követeléskezeléssel érintetteknek az adatait elektronikus ügyviteli és nyilvántartó rendszerében rögzíti és tárolja.

A nyilvános adatbázisból nyert telefonszám, illetve harmadik személy által megadott kapcsolat felvételhez szükséges adatok (telefonszám, lakcím, e-mail cím):

Az Adatkezelő ezen adatok tekintetében érdekmérlegelési tesztet végzett, amelyben azt állapította meg, hogy a Társaság azon érdeke, hogy a megbízás alapján kezelt követeléseket kezelje, érvényesítse, felülmúlja az adatalany személyes adatok védelméhez fűződő érdekét. Az adatkezelés jogalapja tehát a Társaság fennálló jogos érdeke.

A Belügyminisztérium felé történő adattovábbítás jogalapja: A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 19. § (1) bekezdés a) pontja, valamint a 20. § (1) bekezdés b) pontja szerint a Társaság azon joga, jogos érdeke, hogy a megbízás alapján kezelt követeléseket a kötelezettekkel szemben érvényesítse.

Az Adatkezelő által kezelt adatokhoz az Adatkezelő vezetése és a megbízott munkatárs férhet hozzá.

Az Adatkezelő a követelés jogosultja felé csak azokat az adatokat továbbítja, amelyhez az Érintett kifejezetten hozzájárult. A megbízó Partnerrel fennálló megbízási szerződés rendelkezéseinek megfelelően az érintett által benyújtott panasz továbbításra kerül a megbízó felé annak megbízó általi megválaszolása, a megbízó tájékoztatása, vagy a panasz Társaság általi megválaszolásához szükséges adategyeztetés érdekében.

Adatkezeléssel érintett adatok köre

Az Érintett (kötelezett) neve, születési helye és ideje, anyja neve, gondnok/gyám neve, a törvényes képviselő neve, a követelés tekintetében eljárni jogosult személy lakcíme, levelezési címe, telefonszáma, e-mail címe; a kötelezett tulajdonában álló ingatlan helyrajzi száma, rendszeres havi jövedelem mértéke, munkáltató adatai, a kötelezett tulajdonában álló gépjármű adatai.

Adatkezelés célja

Az adott követelés tekintetében a kötelezett személy beazonosítása, tartozások nyilvántartása, számviteli kötelezettségek teljesítése, visszafizetések azonosítása, kapcsolattartás, valamint a kötelezett teherviselési képességének a felmérése.

Adatkezelés jogalapja

az Érintett önkéntes hozzájárulása / érdekmérlegelés alapján jogos érdek

Adatkezelés időtartama

Az adott jogviszonyból eredő jogok és kötelezettségek érvényesíthetőségének a határidejéig, azaz az adott követelés lezárásától számított 5 évig, számviteli bizonylatok esetén a Számviteli törvény 169.§ (2) bekezdése alapján 8 évig, illetőleg az adott megbízási szerződésben rögzített egyéb időtartamig történik az adatok kezelése.

Az Adatkezelő lehetőséget biztosít arra, hogy az Érintett az Adatkezelő magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozó panaszát szóban (személyesen, telefonon) vagy írásban (e-mail, postai út) közölhesse. Az Érintettek köre: Minden természetes személy, aki az Adatkezelő tevékenységére panasszal kíván élni.

Az adatkezeléssel érintett tevékenység és folyamat:

Az érintett a panaszát szóban vagy írásban közli az Adatkezelővel. Amennyiben az érintett a panaszát szóban teszi meg, arról az Adatkezelő jegyzőkönyvet vesz fel. Az Adatkezelő a hozzá érkezett panaszt ésszerű határidőn belül kivizsgálja és megválaszolja.

Adatkezeléssel érintett adatok köre

Az Érintett neve, telefonszáma, levelezési címe, valamint a további önkéntesen megadott személyes adatok

Adatkezelés célja

Az érintett és a panasz azonosítása, valamint a jogszabályi kötelezésből eredő adatok felvétele.

Adatkezelés jogalapja

az Érintett önkéntes hozzájárulása

Adatkezelés időtartama

Az Adatkezelő a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A.§ (7) bekezdése alapján a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig kezeli.

 1. Adatfeldolgozó

A személyes adatok egyes csoportjaihoz az alábbi adatfeldolgozók szükség szerint – a vonatkozó adatkezelési elveket szem előtt tartva – hozzáférhet.

Adatfeldolgozó neve

Elérhetősége

Feladatok

1b Telecom Hungary Zrt.

2191 Bag Petőfi tér 14.

Tárhelyszolgáltatás

Dr. Budai Norbert ügyvéd

1052 Budapest, Petőfi Sándor utca 11. IV/20.

Ügyvédi tevékenység, követelések érvényesítésében történő közreműködés

Az Adatfeldolgozók adatkezeléssel összefüggő tevékenysége a technikai háttér szolgáltatása.

Amennyiben a követelések érvényesítésében történő közreműködés során az ügyvéd érdemi döntést hoz a személyes adatok vonatkozásában, úgy ő is Adatkezelővé válik.

Az Adatfeldolgozók az adatkezelést érintő érdemi döntést nem hozhatnak, a tudomásukra jutott személyes adatokat kizárólag az Adatkezelő rendelkezései szerint dolgozhatják fel, saját céljukra adatfeldolgozást nem végezhetnek, továbbá a személyes adatokat az Adatkezelő rendelkezései szerint kötelesek tárolni és megőrizni.

 1. Adattovábbítás

Az Adatkezelő az általuk kezelt személyes adatokat főszabályként nem továbbítják harmadik személy részére, kizárólag abban az esetben, ha ehhez az Érintett kifejezetten hozzájárult, illetve, ha azt jogszabály írja elő.

 1. Adatbiztonság

Az adatok nyilvántartására szolgáló alapvető fórum az Adatkezelő informatikai rendszere.

Az Adatkezelő a fentiekben megnevezett személyes adatokat az Társaság székhelyén, valamint az tárhelyszolgáltató szerverén tárolja.

Az Adatkezelő kötelezi magát arra vonatkozóan, hogy a GDPR-ban és az Infotv.-ben foglalt előírásoknak megfelelően gondoskodik az adatok biztonságáról.

Az informatikai rendszerek működtetése során a szükséges jogosultságkezelési, belső szervezési és technikai megoldások biztosítja, hogy adatai illetéktelen személyek birtokába ne juthasson, illetéktelen személyek az adatokat ne tudják törölni, kimenteni a rendszerből, vagy módosítani. Az adatkezelő az adatvédelmi és adatbiztonsági követelményeket érvényre juttatja az adatfeldolgozókkal szemben is.

Az esetleges adatvédelmi incidensekről nyilvántartást vezet, amennyiben szükséges, a felmerülő incidensekről tájékoztatja az Érintettet, valamint szükség esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságot (NAIH).

A személyes adatokhoz az adatkezelő érdekkörében eljáró azon személyek – így különösen megbízottak, munkavállalók – férnek hozzá, akiknek ez tevékenységük ellátásához szükséges, és akik az adatok kezelésével kapcsolatos kötelezettségekkel tisztában vannak, azokat ismerik.

Az Adatkezelő különös figyelmet fordít arra, hogy a saját belső adatvédelmi protokollját minden megbízottja és munkavállalója megismerje, és az abban foglaltaknak megfelelően végezze a személyes adatok kezelését.

Az Adatkezelő kötelezettséget vállal arra vonatkozóan, hogy a legkorszerűbb és legmegfelelőbb berendezésekkel és biztonsági szabályokkal gondoskodik az adatok biztonságáról, különös tekintettel arra, hogy az adatokhoz jogosulatlan személy hozzá ne férjen, az adatok jogszerűtlen ne kerüljenek nyilvánosságra, törlésre vagy megsemmisítésre. Megtesz minden tőle telhetőt annak érdekében, hogy az adatok véletlenül se sérüljenek, illetve semmisüljenek meg. A fenti kötelezettségvállalást az adatkezelő az adatkezelési tevékenységben részt vevő munkavállalói részére is előírja.

Az Adatkezelő semmilyen körülmények között nem gyűjt különleges adatokat, azaz olyan adatokat, amelyek faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, a szexuális életre valamint büntetett előéletre vonatkoznak.

 1. Az Érintett jogai az adatkezelés során

Az adatkezelés időtartamán belül az Érintettet az alábbi jogok illetik meg:

Tájékoztatáshoz való jog

Megfelelő módom, egyszerű és befogadható nyelvezetű, könnyen fellelhető (online vagy offline) információt köteles adni az Adatkezelő az adatkezelés lényeges szempontjairól. A személyes adatok megszerzésének időpontjában, vagy amennyiben az érintett utólag kér tájékoztatást, ezen tájékoztatás megadásakor az érintett rendelkezésére kell bocsátani az Adatkezelési tájékoztatót, és az abban foglaltak megismerését, megértését és elfogadását igazoló nyilatkozatot kell aláíratni vele.

Az Érintett bármikor jogosult tájékoztatást kérni az Adatkezelő által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról. A tájékoztatás az adott adatkezelésről készült tájékoztatóban megjelölt elektronikus e-mail címen, postai úton, vagy telefonon is kérhető. Az Adatkezelő a kérelem alapján 30 napon belül köteles megadni a kért tájékoztatást.

Törléshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az Érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje. Amennyiben az adatkezelő hozzáférést engedett harmadik személyeknek a törölni kért adatokhoz, akkor tájékoztatnia kell mindazokat, akik számára nyilvánosságra hozta az érintett adatot, hogy minden hivatkozást, illetve náluk tárolt személyes adatot töröljenek. Ennek célja az, hogy – hacsak annak jogi vagy észszerű akadálya nincs – az érintett adat „tűnjön el” a fellelhető adatbázisokból.

A törést nem kell teljesíteni, amennyiben az adatkezelés

Az Adatkezelő továbbá törli az érintettre vonatkozó dokumentációiban szereplő személyes adatokat, ha a személyes adat kezeléséhez fűződő cél megszűnt.

A papír alapú dokumentációk esetében azok jegyzőkönyvvel rögzített megsemmisítéséről kell gondoskodni abból az okból kifolyólag, hogy annak tényét a későbbiekben az illetékes hatóság felé bizonyíthassák.

Az adatok helyesbítéséhez való jog:

Az Érintett jelezheti, hogy a kezelt adatok pontatlanok, és kérheti, hogy azok helyett mi kerüljön feltüntetésre. Az adatok pontosságáért az Adatkezelőt terheli a felelősség, így időről időre szükséges ellenőrizni azok pontosságát.

Az adatkezelés korlátozásához való jog:

Az Érintett személy kérheti személyes adatai kezelésének korlátozását az Adatkezelőtől például egy tisztázatlan, jogvitás helyzetben. Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

Adathordozhatósághoz való jog:

Az Érintett kérheti, hogy a rá vonatkozóan kezelt adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban (pl. .doc, .pdf stb.) megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az eredeti adatkezelő. Megkönnyíti az adatkezeléssel érintett helyzetét, hogy személyes adatait egyik adatkezelőtől a másikhoz vigye át.

Tiltakozáshoz való jog

Az Érintett jogosult arra, hogy a amennyiben nem adta hozzájárulását az adatok kezeléséhez, bármikor tiltakozzon személyes adatainak meghatározott okból történő kezelése ellen.

Amennyiben az Érintett a jogaival élni kíván, az az azonosításával jár együtt, valamint az Érintettel szükségszeren kommunikálnia kell az Adatkezelőnek, ezért az azonosítás érdekében személyes adatok megadására lesz szükség (de az azonosítás csak olyan adaton alapulhat, amelyet egyébként is kezelünk Önről), valamint az email fiókunkban elérhetőek lesznek az Ön adatkezeléssel kapcsolatos panasza a jelen tájékoztatóban, a panaszokkal kapcsolatban megjelölt időtartamon belül.

Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot jelen szabályzat megváltoztatására, illetőleg az Európai Unió vagy a magyarországi jogszabályok változásai esetén a szabályzat megfelelő módosítására.

Jelen Adatkezelési Tájékoztató 2018. május hónap 25. napjától érvényes.

Credit Management Kft.

Credit Management Kft.

 • 1135 Budapest Szent László út 80.

 • 22798738-2-41

 • +36 20 586 3390

 • iroda(kukac)cmkft.hu

 • www.creditmanagementkft.hu


Ajánlatkérés, bővebb információ, fizetési felszólítást kaptál, bármely tartozást érintő kérdésben hívd a Credit Management Kft. munkatársait.


Írj nekünk!

Social Media